ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಎನಿವೇ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
APK ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಓಪನ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
APK ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
APK ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ