ഡൗൺലോഡ് എനിവേ ടാപ്പ് ചെയ്യുക
APK ഫയൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഓപ്പൺ ടാപ്പ് ചെയ്യുക
ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകുന്നതിന് സെറ്റിംഗ്സ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക
സെറ്റിംഗ്സിൽ, APK ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക.
APK ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇൻസ്റ്റാൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുക