பரவாயில்லை, பதிவிறக்கு என்பதைத் தட்டுக
APK கோப்பை நிறுவ, திற என்பதைத் தட்டுக
நிறுவ அனுமதிக்க, அமைப்புகள் என்பதைத் தட்டுக
APK-ஐ நிறுவ, அனுமதியை வழங்குங்கள்
APK-ஐ நிறுவ அனுமதிக்க, நிறுவுக என்பதைத் தட்டுக